Köpevillkor och garanti

Tillämplighet

Nedanstående köpevillkor gäller så länge de inte strider mot svensk lag eller annan tillämplig lag eller om annat inte har avtalats. För privatpersoner gäller alltid bestämmelserna i konsumentköplagen och bestämmelserna i distansavtalslagen, när denna är tillämplig.

Priser

Priserna på Aqvis hemsida gäller tillsvidare, men justeringar kan komma att göras i efterhand. Fraktkostnader är inte inkluderade i våra priser. Vi reserverar oss mot pris- och konstruktionsändringar samt mot tryckfel.

Betalningsvillkor

Full betalning måste erläggas mot faktura för att produkterna ska levereras till eller få hämtas av kunden (förskottsbetalning). Kunden mottar en faktura några dagar innan planerad leverans. 

Vid kundanpassade specialbeställningar, såsom liner och poolskydd med ovanliga mått, erläggs 50% av priset vid order och resterande belopp innan leverans. Produkter kan även expedieras mot efterkrav, dvs. betalning till fraktbolaget innan leverans. Mottagaren kan betala med kort via fraktbolagets hemsida eller via telefon när fraktbolaget administrerar betalningen. Det är också möjligt att direktbetala via t.ex. internetbank. Vid efterkrav tillkommer en efterkravsavgift.

Leveranstid

Kundspecifika beställningar med unika mått, såsom poolliners, Aqvisdeck och vissa andra poolskydd, har vanligtvis en leveranstid på 1 till 4 veckor. Produkter som finns i lager kan levereras inom några dagar. Beställning av produkter som inte finns i lager görs efter att ordern är skriftligen bekräftad av kunden. Delleverans är möjligt när vissa av de av kunden beställda produkterna finns i lager men andra beställda produkter ännu inte inkommit till Aqvis. Transportören transporttid tillkommer alltid.

Produkterna levereras till eller kan hämtas av kunden efter att betalning har erlagts. Fakturan skickas till kunden när de beställda produkterna levererats till Aqvis, eller om produkterna finns i lager, inom några dagar.

Transportansvar

Alla Aqvis leveranser sker med en av oss vald transportör. Transportören ansvarar för godset fram till kundens leveransadress enligt transportföretagets ansvarsbestämmelser. Eventuella transportskador eller saknade produkter ska noteras på fraktsedeln innan mottagandet godkänns och anmälas omgående till Aqvis och Transportören.

Kunden har dock alltid möjlighet att själv ombesörja transport av produkterna.

Transportskador – undersökning av produkter vid mottagande

Alla minskningar, förluster eller skador på produkter som kan antas ha uppstått under transport (transportskador) ska anmälas omgående till Aqvis och Transportören.

Skada, minskning eller förlust som är synlig, ska anmälas genast vid produkternas mottagande och antecknas i det kvitterade exemplaret av transportdokumentet eller annan handling. Anteckningen får gärna kompletteras med bilder. Vid mottagande av en leverans är kunden skyldig att i omedelbar anslutning till mottagandet kontrollera om produkten har en av emballaget dold skada.

Ej mottagna eller upphämtande produkter

Kunden står för kostnader som uppstår till följd av att produkten inte mottas eller hämtas upp i tid eller enligt överenskommelse med Aqvis. 

Avbeställning

Kostnadsfri avbeställning av en order är möjlig fram till tidpunkten då ordern effektueras. Effektuering sker genom att ordererkännandet signeras och returneras till Aqvis. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är inte möjligt. När ordern effektuerats är kunden i samtliga fall skyldig att motta leverans av produkten. Avbeställning av produkter som ej finns i lager och som köps in speciellt för kunden (specialbeställningar) är inte möjligt efter det att vi beställt produkten från en leverantör. Avbeställningen blir giltig efter att den bekräftats av oss.

Ändring av order

Ändring av en order är möjlig fram till tidpunkten då ordern effektueras. Ändring av en order är kostnadsfritt, men kunden står för eventuell mellanskillnad om ändringen medför ett högre pris.

Ångerrätt

När lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är tillämplig (distansavtalslagen), dvs. vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler, har kunden rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar efter dagen då produkten mottogs, eller om köpet avser en tjänst, 14 kalenderdagar efter dagen då avtalet ingicks. Om ångerfristens sista dag infaller under en helgdag förlängs ångerfristen så att nästkommande vardag ingår. Ångerrätten ger kunden rätt till återbetalning mot att produkten returneras. Kostnader för returnering av produkten betalas dock av kunden.

Ångerrätten kan göras gällande genom att kontakta Aqvis per e-post. På konsumentverkets hemsida finns en ångerblankett som kan användas. Ångerblanketten kan i så fall bifogas i mailet. 

Ångerrätten gäller inte i de fall som undantas i bestämmelserna i distansavtalslagen. Ångerrätt kan därmed inte göras gällande med avseende på bl.a. produkter som tillverkats enligt kundens anvisningar. Detta innebär att ångerrätt inte gäller för produkten Aqvisdeck, eftersom denna produkt alltid specialtillverkas och anpassas efter kundens önskemål och behov. Detsamma gäller vissa liners och pooltäckningar.

Fullständig information om ångerrätten finns längre ner på denna sida.

Reklamation

Fel ska reklameras inom skälig tid från att de upptäcks. Enligt konsumentköplagen har kunden rätt att reklamera fel i upp till tre år efter att produkten levererats. Reklamationstiden enligt konsumentköplagen gäller också för produkter som omfattas av garanti, men efter att garantitiden har löpt ut måste kunden bevisa att felet fanns redan när produkten levererades.

Ta kontakt med Aqvis och beställ en retur-/reklamationsblankett. Fyll i blanketten, bifoga inköpskvitto och fotografi på skadan och skicka sedan in blanketten med bilagor till Aqvis per post eller per e-post (info@aqvis.se).

Aqvis skickar ett returnummer som ska bifogas när den skadade varan ska skickas tillbaka till Aqvis. Efter kontroll eller reparation skickas en ny eller reparerad vara tillbaka till kunden, förutsatt att reklamationen godkänns av Aqvis. Om kunden vill ha en ny vara eller en ersättningsvara innan Aqvis har mottagit och kontrollerat den skadade varan måste kunden erlägga betalning för den nya varan. Om reklamation sedan godkänns av Aqvis kommer beloppet för den nya varan eller ersättningsvaran att betalas tillbaka.

Returnerade produkter måste vara emballerade på ett tillfredsställande sätt.
Aqvis ersätter inte skador som uppkommit på grund av otillräcklig eller felaktig emballering.

Montering, installation och grävning

Aqvis är endast leverantör av poolmaterial. Aqvis utför inte montage-, installations- eller grävarbete. Kunden ansvarar själv för att engagera och träffa avtal med montörer, installatörer och grävare. Aqvis kan därmed inte hållas ansvarigt för montage, installation eller grävning.

Force majeure

Arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, valutarestriktioner, materialbrist, knapphet på transportmedel, fel i leveranser från underleverantörer eller andra omständigheter utom Aqvis kontroll som inverkar på avtalade priser och/eller leveransens fullgörande ger Aqvis rätt att förlänga leveranstiden eller helt eller delvis häva avtalet utan skyldighet för Aqvis att utge ersättning för detta.

Tvist

Om en tvist mellan Aqvis och kunden (om kunden är en konsument) uppstår och tvisten inte kan lösas på egen hand, ska tvisten i första hand avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Övrigt

Aqvisdeck och kompletta poolpaket kan innehålla extra monteringsdetaljer såsom extra Aqvisspont, profiler, kopplingar till pump och filter samt bultar och brickor för att underlätta montaget. Dessa extra monteringsdetaljer kan varken returneras eller bytas.

Garanti

Under förutsättning att köparen följer Aqvis monterings- och skötselanvisningar och andra instruktioner som lämnas av Aqvis gäller en tvåårig garanti, räknat från leveransdagen, mot eventuella tillverknings- och materialfel för alla Aqvis produkter.

Garantin gäller dock inte för 
•    ersättningsprodukter som köparen erhållit med stöd av denna garanti
•    slitdetaljer såsom packningar, axeltätningar, glödlampor, halogenlampor och dylikt 
•    fel eller skador som uppkommit genom uppsåtlig skadegörelse, vårdslöshet, olyckshändelser, vanvård eller onormalt brukande
•    skador som orsakats av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker 
•    korrosions- och deformationsskador samt blekning orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH-värde och/eller alkalinitet
•    frysskador som orsakats genom felaktig vinterförvaring

Garantin ger inte rätt till ersättning för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster som har orsakats av ett tillverknings- eller materialfel. Detsamma gäller för skador som orsakats till följd av ett installations- eller monteringsfel. 

Garantin ger inte heller rätt till ersättning för inkomstförlust och resor m.m.
Garantin gäller inte om produkten modifieras. 

Vid godkänd garanti repareras produkten, men om inte detta är möjligt byts den ut mot en ny. Kunden ansvarar för demontering och återuppsättning av produkten. Vid godkänd garanti står Aqvis för fraktkostnader.

Utökad garanti

För poolstommen gäller en utökad garanti i 40 år. Med poolstomme avses själva poolväggen (Aqvissponten). Garantin gäller om det uppkommer genomgående hål eller bristning så att omgivande fyllnadsmassor tränger in i poolen. Som förutsättning för att garantin ska gälla krävs att poolen monterats enligt Aqvis monteringsinstruktion, att montageprotokollet är godkänt och inskickat, att Aqvissponten är skyddad med invändig poolliner samt att omgivande fyllnadsmassor täcker hela Aqvisspontens yta så att den skyddas mot UV-strålning.

Garantibeviset skickas efter att Aqvis har mottagit ett (1) exemplar av godkänt och undertecknat montageprotokoll.

För poolliner gäller en utökad garanti i 5 år. Garantin gäller för felaktigt utförda linersvetsar som resulterar i läckage.

Konsumentskydd

Aqvis produktgaranti och köpevillkor påverkar inte de rättigheter som ges kunden enligt konsumentköplagen. Det innebär att kunden alltid har rätt att åberopa bestämmelserna i konsumentköplagen om ett fel inte täcks av vår produktgaranti. Om felet täcks av produktgarantin behöver kunden inte bevisa att felet fanns när produkten levererades. Om garantitiden har gått ut ligger däremot denna bevisbörda på kunden, om inte konsumentköplagen föreskriver annat. Fel bör alltid reklameras så fort som möjligt. Ju fortare ett fel reklameras, desto bättre möjligheter har kunden att ta tillvara sina rättigheter.

Ångerrätt - fullständig information

Ångerrätt

Vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du rätt att inom 14 dagar frånträda avtalet utan att ange något skäl.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter:
•    vid tjänsteavtal, dagen då avtalet ingicks;
•    vid köpeavtal, dagen då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning;
•    vid avtal avseende flera varor som du beställt i en och samma beställning och som levereras var för sig, dagen då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning;
•    vid avtal avseende en vara som består av flera poster eller delar, dagen då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den första varan i fysisk besittning; och
•    vid avtal avseende regelbunden återkommande leverans av varor under en viss tid, dagen då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den första varan i fysisk besittning. Om ångerfristens sista dag infaller under en helgdag förlängs ångerfristen så att nästkommande vardag ingår. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet per e-post till Aqvis. Du måste också kunna bevisa att köpet som du vill frånträda har gjorts hos Aqvis. Du kan använda mallen som finns på Konsumentverkets hemsida, men du måste inte använda den. Meddelandet ska skickas per e-post (info@aqvis.se). Vi kommer sedan att bekräfta att vi har mottagit ditt beslut om att utöva ångerrätten.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder ett avtal med stöd av ångerrätten kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått av dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi förbehåller oss dock rätten att vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Du ska återsända varan till oss eller själv transportera hit den. Varan ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning. Adressen för återsändning och avlämning är Bruksvägen 3, 595 95, Mjölby. Återsändning eller återlämning ska ske utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. I de flesta fall bör denna kostnad motsvara fraktkostnaden enligt ordererkännandet/fakturan. 

Du är själv ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Vid tjänsteavtal gäller följande. Om du bett att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

Undantag från ångerrätt

Enligt distansavtalslagen, 2 kap. 11 § gäller ångerrätten inte för vissa typer av avtal. Exempel på sådana avtal är avtal som
•    avser en tjänst som har fullgjorts, om kunden uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjat utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts,
•    avser varor som är specialtillverkade efter kundens önskemål,
•    avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra, eller
•    avser en brådskande reparations- eller underhållningsåtgärd vid ett besök i kundens bostad, om besöket äger rum på kundens initiativ och uttryckliga begäran och reparations- eller underhållsåtgärden omfattas av kundens begäran eller har ett direkt samband med denna. 

Eftersom Aqvisdeck alltid specialtillverkas enligt kundens önskemål och behov gäller ingen ångerrätt för denna produkt. Detsamma gäller vissa liners och pooltäckningar.

Vid frågor är du välkommen att höra av dig per telefon eller e-post.

Aqvis AB
info@aqvis.se 
0142-23050